Областна управа

  • IMG_8820 (Copy)
  • IMG_8821 (Copy)
  • IMG_8823 (Copy)
  • IMG_8827 (Copy)
  • IMG_8820 (Copy)
  • IMG_8821 (Copy)
  • IMG_8823 (Copy)
  • IMG_8827 (Copy)

Административното деление на Княжество България се запазва и след прекратяването на временното руско управление. Варненска губерния, която обхваща Варненски, Шуменски, Силистренски, Хаджиоглупазарджишки /Добрички/, Провадийски и Балчишки окръзи, съществува до 10 май 1880 г., когато губерниите са закрити.
На тяхното място остават да действат окръзите,
Варненска, Балчишка и Хаджиоглупазарджишка околии формират Варненски окръг. С указ № 573 от 28 юли 1882 г. се утвърждава ново административно деление на Княжество България.
Страната е разделена на 14 окръжия и 56 околии.
Във Варненското окръжие са включени околиите: Варненска, Балчишка, Добричка, Провадийска и Новоселска.
Още в хода на Руско-турската освободителна война временното руско управление запазва съществуващото териториално деление на България, като заменя турските наименования на административните единици: «санджак» на губерния, «каза» на окръг «нахия» на околия….
Варна е определена за център на губерния.
За изпълняващ длъжността губернатор на 11 май 1878 г. е назначен полковник Иван Кишелски.
На 6 септември 1878 г., полк. Кишелски е освободен и за Варненски губернатор е назначен Павел Баумгартен.
На 23 октомври 1878 г. последните турски войски напускат Варна.
Със заповед на губернатор Баумгартен във Варна се въвежда гражданско управление.
За председател на градския съвет е назначен Петър Петров,
Сава Доброплодни става председател на окръжния управителен съвет и Велико Христов – председател на окръжния съдебен съвет.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ :

1. Провежда държавната политика в област Варна, координира работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации и взаимодействието им с местната власт;
2. Осигурява съответствие между националните и местни интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на кметства;
3. Отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на област Варна;
4. Осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
5. Упражнява контрол върху законосъобразността на решения на общинските съвети и актовете на кметове на общини;
6. Координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на област Варна;
7. Организира отбранително – мобилизационната подготовка на населението, ръководи защитата му при бедствия и аварии и отговаря за спазването на обществения ред;
8. Осъществява международните контакти на областта на регионално ниво.
Изпълнението на всички тези дейности е разпределено между обща и специализирана администрация, които се ръководят от ресорни заместник-областни управители, главен секретар и директори на дирекции.

ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИТЕ:
– Административни услуги
Областна администрация Варна предоставя 34 административни услуги, които обхващат различни области от гражданските отношения с териториалните органи на власт.
Част от услугите могат да бъдат групирани условно с названието „удостоверителни”. Чрез тези услуги административният орган потвърждава наличието или липсата на определени юридически факти, които са от значение за упражняването или погасяването на права, законни интереси или задължения на заявителите – физически или юридически лица. Част от удостоверителните административни услуги засягат имуществени отношения между лицата и държавата – издаване на удостоверение за наличието или липсата на акт за държавна собственост; удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността; удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги за имотите – държавна собственост. Друга част имат констативен характер по отношение на обстоятелства, относими към хипотези от Закона за устройство на територията – удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж, удостоверение за обстоятелства по териториалното устройство. Трети удостоверения съдържат информация за конкретни обстоятелства относно даден заявител: удостоверение за осигурителен доход, удостоверение за трудов и / или осигурителен стаж на осигурявани лица.
Друга част от услугите имат разрешителен характер и са относими към искания на физически и юридически лица, които се нуждаят от позволението на държавния орган, за да реализират действия, допускани от закона при определени предпоставки – разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение; разрешаване изработване на план-извадка от подробен устройствен план; съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община; разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива; позволително за ползване на лечебни растения и др.

С трета група услуги гражданите и организациите имат възможност да сезират областния управител с искане за извършване на действие, което представлява тяхно право или законен интерес, установен по надлежния ред. Инициативата при тези услуги обикновено принадлежи на други ведомства от системата на държавната или общинска власт. Такива са съставянето на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и други за недвижими имоти; отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост; съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост; издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без oснование, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала; извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на правна норма или са свързани с издаване на административен акт или извършване на друга административна услуга.
Четвъртата условна група, в която можем да обединим видовете административни услуги, е свързана с предоставянето на информация, която се съхранява или създава при държавния орган и заявителят се нуждае от нея, за да реализира свои права или законни интереси, или е налице надделяващ обществен интерес от официалното оповестяване на обстоятелства, които попадат в обхвата на понятието „обществена информация” по смисъла на Закона за достъп до обществена информация. Такива услуги са издаване от архив „Държавна собственост” при Областна администрация Варна на заверени копия от договори, заповеди и други документи в интерес на физически и юридически лица, справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост, предоставяне на достъп до обществена информация.

При почти всички видове административни услуги особено значение има доказването на правния интерес на заявителя, което определя и допустимостта на искането му, съответно и възможността то да бъде разгледано по същество.
Активно се работи по внедряване и прилагане на комплексни административни услуги, при които заявителят има възможност да подаде искането си пред административен орган в удобно за него населено място, който, дори да не е компетентен да извърши услугата, препраща искането по служебен път до овластения да я изпълни орган и необходимият документ се предоставя на заявителя по избран от него начин – на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Наредбата за електронните административни услуги. Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях до административния орган могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, оповестен от органа като технически възможен.
Тук трябва да подчертаем, че Областна администрация е отворена към гражданите в областта и в тази връзка има определени дни в месеца, когато се провежда прием на граждани по различни техни въпроси, които са заявени в деловодството.
-Приемни дни за граждани в администрацията.

 

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.