Общи условия

Използване на сайтa invarna.bg според общите условия на сайта.

Приети и влезли в сила на  01.11.2017 г.

Раздел  I. Общи разпоредби

Всички, които използват сайта invarna.bg декларират, че са се запознали внимателно с настоящите Общи условия за използване на сайта (наричано по-долу само за краткост „ИНВАРНА“, представляващо: Сдружение „РАЗВИТИЕ НА ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН” с Булстат: 176766426, адрес: Гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” 1

1. Общите условия представляват договор между използващият ресурсите на системата в интернет пространството (invarna.bg), с който получавате възможността да ползвате без заплащане услугите на сайтa за персонални и нетърговски цели при съобразяване на точките от настоящият договор по-долу. С отварянето на интернет страниците на ИНВАРНА, Вие се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтa.

2. ИНВАРНА не носи отговорност за изразените от потребителите мнения. ИНВАРНА не носи отговорност за публикации или коментари на регистрирани потребители и други участници или партньори

3.  Общите условия се оповестяват публично чрез интернет страницата на https://invarna.bg/bg/general-terms

Раздел II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

1. „Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на ИНВАРНА;

2. „Участник“ е  всяко физическо или юридическо лице, което ползва услугите на сайта invarna.bg чрез регистрация с потребителски профил;

3. „Услуга/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през браузър или друг вид програма, зареждаща информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в сайта чрез коментиране и оценяване на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за допълнителни опции на сайта – за публикуване на съобщения, създаване на обекти или събития в сайта;

– получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

3. „Партньор“ е всяко лице, с което ИНВАРНА се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните Потребители на сайта.4. „Злонамерени атаки на трети лица“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

Раздел III: Права и задължения на Потребител и ИНВАРНА

1. Потребителят носи пълна отговорност при разпространение на информационното съдържание и създаването на такова, чрез коментари, които  се извършват от него или от трето лице.

2. Потребителят носи отговорност за злоупотреба със съдържанието, както и при неспазване на общите условия.

3.  Потребителите, които участват в системата на ИНВАРНА, се съгласяват, че не са в трудово-правни правоотношения и доброволно и безвъзмездно участват в системата на ИНВАРНА.

4. Потребителят се съгласява, че достъпа до системата на ИНВАРНА може да бъде ограничен без предупреждение и за неопределен период от време

Раздел IV: Права и задължения на Участник и ИНВАРНА

1. Участникът  носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

2. Участникът  носи отговорност за неверни данни, посочени при регистрация. Потребителят има право по всяко време да променя паролата си.

3.  Участниците, които участват в системата на ИНВАРНА с регистрация се съгласяват, че не се изискват трудово-правни правоотношения и доброволно и безвъзмездно участват в системата на ИНВАРНА.

4. Участникът  се съгласява, че регистрацията и достъпа до системата могат да му бъдат отнети по решение на ИНВАРНА при неспазване на общите условия, като информацията му остава налична за неопределен период от време.

Раздел V. Авторски права

1. Всички права са запазени за срок от пет години. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, авторска информация на всички видове езици, публикувани на сайта, са обект на закрила по действащия  Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Всички снимки, които се използват в сайта, са с посочено авторство, с авторство на ИНВАРНА или ако нямат такова посочено, са обект на свободно авторско право, определено от търсачка google.bg със свободен лиценз или придобити от facebook.com според общите им условия. Всеки, който използва ИНВАРНА, се съгласява, че е информиран за произхода и авторството на снимките.

3. Всички информационни материали, включително видео и снимки, които се изобразяват на сайта invarna.bg, но не са част от системата на сайта и не присъстват физически на сървърите на системата, не са част от ИНВАРНА и ИНВАРНА не носи отговорност за тяхното съдържание и авторско право и сродните му права.

4. При несъгласие с използването на системата от автори на снимки, използвани от потребители на системата, всеки автор може да подаде сигнал на invarna.info@gmail.com. Сигналите се обработват до 12 часа от датата им на постъпване.

Раздел VI. Конфиденциалност

ИНВАРНА се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

1. ИНВАРНА не предоставя рекламно пространство на рекламодатели.

VII. Ограничаване на отговорността

1. ИНВАРНА може да предоставя събраната статистическа информация и се стреми да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ИНВАРНА може да предоставя събраната статистическа информация за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

2. ИНВАРНА може да предоставя събраната статистическа информация и не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. САЙТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

3. ИНВАРНА може да предоставя събраната статистическа информация и  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

4. ИНВАРНА може да предоставя събраната статистическа информация и има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

5. Потребителите на сайта се съгласяват, че за информация, която е с посочен източник, различен от invarna.bg, сайтът не носи отговорност за достоверността на съдържанието на информацията от източника.

VIII. Услуги, изискващи регистрация

1. ИНВАРНА може да предоставя събраната статистическа информация и си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация.

2. В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

3. ИНВАРНА си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

4. ИНВАРНА си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

5. Промени

6. ИНВАРНА си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

7. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

8. Специални разпоредби

9. Всеки „Партньор“, който се възползва от услуги или дейности на сайта го прави изцяло на негова отговорност  и безвъзмездно, като се съгласява, че всичко произлязло от неговата дейност не е обект на трудови правоотношения.

10. При съмнения за „Злонамерени атаки на трети лица“, ИНВАРНА може да прекрати или ограничи дейността на сайта invarna.bg, без да уведомява Потребителите.

11. ИНВАРНА си запазва правотo да предоставя специални условия на свои партньори, които са индивидуални и в писмен вид, променящи само за тях общите условия за ползване на invarna.bg